Pasient- og pårørendeopplæring

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at helseforetakene gir pasienter og pårørende opplæring som kan bidra til å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen. Opplæring av pasient og pårørende er en av våre fire hovedoppgaver.

Helseforetakene skal tilby opplæring av pasienter og pårørende innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tilbudene utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og pasienter og pårørende.

Opplæring gis både individuelt og i grupper, og tilbys personer med en bestemt diagnose eller kan være diagnoseuavhengig. ​

Lærings- og m​​estringssenter

Lærings- og mestringssentrene (LMS) er sykehusenes helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæringen. LMS er også en sentral arena for samhandling med kommunehelsetjenesten om opplæringen og LMS inngår i helseforetakenes virksomhet for forebygging og rehabilitering.

Hovedansvaret for pasientopplæringen ligger i klinikken, mens LMS bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. LMS skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk.

Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

 

Nasjonal kom​petansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling. Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetans​​​etjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Kompetansetjenestens formål er å styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal støtte sykehusene med anbefalinger om beste praksis basert på oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskap.

Målgruppen er ledere og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

​Kompetansesenter i H​​else Sør-Øst

Det er etablert flere ulike kompetansesenter i Helse Sør-Øst. Sentrene er som regel lagt til et helseforetak og du finner mer informasjon om de ulike sentrene på helseforetakets egne nettsider. Du kan også følge linkene under.

Nasjonale og regionale tjenester ved Oslo universitetssykehusKompetansesenter rus - region sør (KoRus-sør)Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-øst)Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelseRegionsenter for barn og unges psykiske helseRegionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggingRegionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst) Regional kompetansetjeneste for lindrende behandlingNasjonalt kompetansesenter for aldring og helseFamilienettet - for familier med barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdomKompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH)

RELIS - regionalt legemiddelinformasjonssenter

Brukermedvirknin​g i Helse Sør-Øst

​Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Les mer om brukermedvirkning i Helse Sør-ØstFant du det du lette etter?