Fremtidens pasientbehandling

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi.  Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.

​Mål og sat​sin​gsområder​​

I regional utviklingsplan har Helse Sør-Øst RHF konkret​​isert fire mål

 • bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
 •  kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
 • godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse  og mer tid til pasientbehandling
 • bærekraftige helsetjenester for samfunnet
Forside regional utviklingsplan del 1 i grønn og forside del 2 i lilla med illustrerte mennesker

Del 1 beskriver trender og forslag til seks satsingsområder.

Regional utviklingsplan del 1 (PDF)

Del 2 omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del en. 

Regional utviklingsplan del 2 (PDF)Presentasjon regional utviklingsplan Helse Sør-Øst (PDF)

Satsingsområder for foretaksgruppen

Med bakgrunn i helseforetakenes utviklingsplaner, overordnede føringer, vurderingene i denne planen og målene som er beskrevet over, har Helse Sør-Øst RHF foreslått seks strategiske satsingsområder for foretaksgruppen:

Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering

For å utvikle helsetjenesten må pasienters og pårørendes kompetanse og ressurser anerkjennes og brukes. Økt helsekompetanse vil styrke pasienter og pårørendes rolle og involvering.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • aktiv pasient- og pårørendemedvirkning
 • styrke kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasient- og pårørendeopplæring 
 • styrke kvalitet og omfang av samvalg med pasienter og pårørende i alle aldre
 • styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon
 • heve helsepersonells kompetanse i samisk språk og kulturforståelse
 • øke kvaliteten i helsehjelp til personer med innvandrerbakgrunn
 • tilpasset informasjon til pasienter og pårørende i alle aldre der de er, når de trenger det

Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi

Teknologi og digitalisering er ikke mål, men verktøy.  De skal understøtte nye måter å løse oppgaver på for både ansatte og pasienter og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • etablere arbeidsformer og teknologi som gjør det lettere å flytte kompetanse ut av sykehuset
 • bedre bruk av teknologi i sykehusene
 • digital sammenheng innad i spesialisthelsetjenesten
 • digital samhandling i hele helsetjenestenSamarbeid om de som trenger det mest - vår felles helsetjeneste

Bedre koordinerte tjenester vil gi bedre kvalitet og mer tilfredse pasienter, pårørende og ansatte.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • videreutvikling av helsefellesskapene
 • helsetjenester til barn og unge 
 • voksne med alvorlige psykisk lidelser og rusproblemer 
 • personer med flere kroniske lidelser, og skrøpelige eldre
 • videreutvikle de spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstjenestene 
 • helse og arbeid

Redusere uønsket varasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester

Vi vil gjøre de riktige tingene med bedre kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • legge til rette for at vi måler og kan følge de indikatorene som er viktige for de ulike aktørene
 • stimulere til utstrakt bruk av kvalitetsregisterdata – av pasientene, i klinikken og til styring
 • lage enklere tilganger til prosedyrer og retningslinjer
 • lage felles retningslinjer for kliniske fagrevisjoner
 • gjøre forbruksdata enkelt tilgjengelig for klinikere og ledere
 • tilby verktøy til arbeidet med å redusere uønsket variasjon

Ta tiden tilbake - mer tid til pasientrettet arbeid

Våre medarbeidere må få bruke sin kompetanse, og vi må tenke nytt om sammensetning av kompetanse i sykehusene framover. Samtidig må vi styrke rekruttering. Det gjør vi best gjennom å gjøre sykehusene til gode arbeidsplasser.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • styrke arbeidet med oppgavedeling og kompetansesammensetning
 • redusere omfang av rapportering og prosedyrer som ikke gir merverdi
 • vektlegge arbeidet med å etablere personaleffektive arealer og bedre logistikk 
 • bedre bemanningsplanlegging og ressursstyring 
 • ledelse og medarbeiderskap

Forskning og innovasjon for bedre helsetjenester

Helse Sør-Øst sin forskning utgjør 63 prosent av helseforskningen i Norge, og regionen leder an arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen spesialisthelsetjenesten. Viktige satsinsområder er nye behandlingsmåter, samhandlinsstrukturer og bruk av teknologi.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • videreutvikling med vekt på nytteverdi og brukerperspektiv fra pasienter og pårørende i alle aldre
 • målrettet forskningsinnsats innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre områder med behov for styrket forskningsinnsats
 • digital integrering mellom klinisk forskning og klinisk praksis
 • forskninsbasert innovasjon
 • å bruke læringen fra tjenesteinnovasjon til å utvikle nye helsetjenester og bidra til at gode løsninger tas i bruk
 • samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og innovasjon
 • fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon


SLIK JOBBER VI MED Å UTVIKLE FREMTIDENS BEHANDLINGSTJENESTE

Fant du det du lette etter?