Forskning

- ny kunnskap til pasientenes besteUtlysning av regionale forskningsmidler for 2023 


Utlysning av utenlandsstipend til pågående prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF for 2023​​​​​Til​​​delinge​​​r fo​​r 2​022

Tildeling av regionale forskningsmidler for 2022 (PDF)

Tildeling av regionale forskningsmidler til prioriterte fagområder for 2022 (PDF)

​​​

Endringer i pågående forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett i opprinnelig søknad. Hvis det oppstår behov for endringer i prosjektet, må prosjektleder melde inn dette skriftlig til Helse Sør-Øst RHF fortløpende. 

Skjema for endringer i pågående forskningsprosjekter finner du her​​​​​​. Utfylt skjema skal sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no

Generelle betingelser for forskningsprosjekter
Helse Sør-Øst RHF justerer jevnlig de generelle betingelsene for forskningsprosjekter. De generelle betingelsene som gjaldt fra oppstart av prosjektet vil gjelde for hele ​prosjektperioden. Under er det satt inn lenke til våre generelle betingelser. 

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser for forskningsprosjekter og -tiltak​. 

Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder.

Retningslinjer for håndtering av klager

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved behandling av en søknad om regionale forskningsmidler. Den faglige vurderingen av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal fremmes fra søkerinstitusjonen med underskrift av ansvarlig administrativ eller forskningsadministrativ leder, eller den som er delegert til å skrive under på institusjonens vegne. Fristen for å klage er 3 uker etter mottak av vedtak om avvisning/ avslag på søknad.

Klagen skal sendes til postmottak@helse-sorost.no ved viseadministrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.


Etter mottak av klagen vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen tre uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden. Dersom søkerinstitusjon fortsatt ønsker å opprettholde klagen etter dette, vil saken bli oversendt til et eget klageutvalg med eksterne medlemmer.Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus HF er et tilbud til alle i Helse Sør-Øst.

Råd og utvalg

Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.

RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.


Forskningsprosjekter - faglig rapportering

eRapport
Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding. Se rapporter herForskningsnyheter

Strategi og planer

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

  • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
  • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
    Sør-Øst
  • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
  • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
    kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjonFant du det du lette etter?