Avtalespesialister

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. ​

For pas​​​ienter og fastleger

Informasjon 

Helse Sør-Øst RHF har avtaler med privatpraktiserende spesialister.

Informasjonstjenesten har informasjon om hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe Informasjonstjenesten Velg behandlingssted på telefon 800 41 004 (for pasienter og pårørende) eller 800 50 004 (for helsepersonell).

 

Pasienter har rett til å velge behandlingssted. Se oversikt over alle undersøkelser og behandlinger på helsenorge.no.

Oversikt over alle spesialister med kontaktinformasjon

Det er etablert en oversikt over alle spesialister (leger, psykologer, psykiatere) i alle fylker i regionen.

Gå til oversikt over alle spesialister

For avtalespesialister

Senioravtale i avtalespesialistpraksis

Senioravtale er regulert i «Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister», heretter kalt «Rammeavtalen». Lege over 60 år har rett til å få dele sin praksis med henblikk på nedtrapping i en periode på maksimalt 5 år. Det kan i hovedregel ikke søkes om seniorordning etter fylte 70 år. Legene i en senior-/ juniorordning må drive praksisen fra samme lokaler. Du må søke om senioravtale i god tid før ønsket oppstart, da det tar 26 – 52 uker fra søknad er mottatt til man kan forvente å ha en junior på plass.


Helse Sør-Øst RHF vurderer og beslutter om hjemmelen skal opprettholdes Som hovedregel videreføres hjemmelen med samme lokasjon og spesialitet, men det gjøres en vurdering i hvert tilfelle og «Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF» legges til grunn, sammen med vurdering av behov i samråd med helseforetakene. 

Helse Sør-Øst RHF fastsetter hvem som tilbys avtalehjemmel, basert på kvalifikasjonsprinsippet. Hjemmelen kunngjøres og tildeles etter de samme reglene som ved en full overdragelse, (jfr.  Rammeavtalen). Seniors vurderinger av hvilken lege som skal få tilbud skal tillegges stor vekt, så lenge senior har lagt vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes:

 • faglig kompetanse
 • erfaring
 • samarbeidsevner
 • personlig egnethet
 • evne til å drive selvstendig virksomhet

Saksgang

 1. Søknad om senioravtale fra hjemmelshaver
 2. Helse Sør-Øst RHF kontakter hjemmelshaver for avtale om eventuelt praksisbesøk.
 3. Helse Sør-Øst RHF vurderer om hjemmelen skal videreføres, både med hensyn til omfang, lokalisering og spesialisering 
 4. Helse Sør-Øst RHF involverer og orienterer lokalt HF i saken, slik at de kan komme med synspunkter om behov for videreføring av spesialiteten, praksisprofil og lokalisering 
 5. Kunngjøringstekst utarbeides og sendes hjemmelshaver for innspill
 6. Hjemmelen kunngjøres med tre ukers søknadsfrist i hht bestemmelsene i Rammeavtalen
 7. Etter søknadsfristens utløp vil søknadene gjennomgås og de best kvalifiserte kandidatene  basert på søknaden, CV, vitnemål og attester vil innkalles til intervju
 8. Senior og representant for det lokale HF- et inviteres til å delta i intervjuene
 9. Innstillingen utarbeides av Helse Sør-Øst RHF. 
 10. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege etter at tilbud er gitt, og må være avklart før individuell avtale inngås med junior.

Søknadsskjema for senioravtale (PDF)Fullstendig utfylt søknadsskjema må være mottatt før Helse Sør-Øst RHF kan behandle søknaden.


Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF etablerer et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

Felles henvisningsmottak


 

Rammer og avtaler

Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Den regionale planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med angivelse av fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall driftsavtaler økes. Planen tar utgangspunkt i befolkningens samlede behov og etterspørsel innen de ulike fagområdene.

Se planen her

Avtaler med spesialistene

Avtaler med spesialister bygger på avtaler mellom Legeforeningen og RHF-ene, samt avtale mellom Psykologforeningen og RHF-ene. I tillegg etableres det individuelle avtaler mellom den enkelte spesialist og RHF-et.

 

Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfpdf26773
Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfpdf17816
Rammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfRammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfpdf744116
Rammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfRammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfpdf864054
Rammeavtale Salutis Psykologi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Salutis Psykologi.pdfRammeavtale Salutis Psykologi.pdfpdf743520
Rammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfRammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf745205
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfpdf391358
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfpdf10547025
Ytelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfYtelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfpdf67852
Ytelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfpdf70956
Ytelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfYtelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfpdf47717
Ytelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfYtelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfpdf45891


Fant du det du lette etter?