Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF etablerer et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist, de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.​

Vi ønsker å endre dette ved å etablere et prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak.

I første fase er målet å starte opp felles henvisningsmottak ved tre DPS, samle erfaringer og evaluere dette arbeidet. I andre fase vil det etableres felles henvisningsmottak ved alle DPS i regionen. Målet er at dette skal være på plass innen utgangen av 2023.

De første felles henvisningsmottakene skal etableres ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.

Det er etablert en regional prosjektgruppe med representanter fra aktuelle DPS, legeforeningen, psykologforeningen, regionalt brukerutvalg, tillitsvalgt og fastlege fra praksiskonsulentordningen (PKO). 

Sentrale problemstillinger som prosjektet skal vurdere fremkommer i prosjektmandatet​.

Henvisere skal følge dagens praksis ved henvisning frem til de får informasjon om endrede rutiner. 

På denne siden vil det legges ut oppdatert status for arbeidet.
Fant du det du lette etter?