Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner

Nasjonal helse- og sykehusplan

Klikk på bildet for kortversjon

Nasjonal helse- og sykehusplan

Høsten 2019 la Helse- og omsorgsdepartementet ut ny nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020).

Hovedtema i den første nasjonale helse- og sykehusplanen, som kom i 2015, var sykehusstruktur. Den andre planen handler om innholdet i tjenesten. Hovedtemaene er samhandling mellom kommuner og sykehus, psykisk helsevern, digitalisering, kompetanse og akuttmedisinske tjenester.

Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen viser hvordan pasientens helsetjeneste skal utvikles de neste fire årene, og hva helsetjenesten må gjøre for å få det til.

Les hele planen (Regjeringen.no)

Følg behandlingen av planen i stortinget her.

 
Regional utviklingsplan
Regional utviklingsplan

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har «sørge-for»-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med de krav som er fastsatt i lover eller forskrifter.

Planperiodene vil vare i fire-årsperioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. 
 

Arbeidet bak Regional utviklingsplan 2035

Arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 var organisert som et prosjekt ledet fra Helse Sør-Øst RHF. Lederguppen i det regionale helseforetaket er styringsgruppe sammen med representanter fra brukere og konserntillitsvalgte. Utviklingsplanen lages med  bred involvering av relevante aktører i helseforetakene, brukerrepresentanter, brukerutvalg og konserntillitsvalgte, de andre regionale helseforetakene og andre interessenter. En foreløpig versjon av Regional utviklingsplan 2035 var på høring i perioden 1.juli-1.oktober 2018. Endelig versjon ble lagt frem for styrebehandling 13.12.18.  og sendt Helse- og omsorgsdepartmentet 31.12.18.

Se høringsutkast, høringsbrev og høringssvar

Aktuelle styresaker

056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfpdf86263
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfpdf452195
009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfpdf493111
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfpdf95030
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfpdf1064736

Overordnede strategier og føringer

Helse Sør-Øst RHF Plan for strategisk utvikling 2013-2020 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Styresak samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – status og videre arbeid. Styresak 70/2016 Strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 IKT strategi 2015 Økonomisk langtidsplan 2017-20

Rapporter

Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfDelprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfpdf431086
Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfRapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfpdf873907
Rapport om kreftkirurgi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport om kreftkirurgi.pdfRapport om kreftkirurgi.pdfpdf2393279
Delprosjekt Habilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Habilitering.pdfDelprosjekt Habilitering.pdfpdf404163
Delprosjekt Psykisk helse.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Psykisk helse.pdfDelprosjekt Psykisk helse.pdfpdf492308
Delprosjekt Rehabilitering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Rehabilitering.pdfDelprosjekt Rehabilitering.pdfpdf396627

Nyhetssaker


Lokale utviklingsplaner

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med en veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Her er helseforetakenes utviklingsplaner

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken

Private ideelle sykehus

Diakonhjemmet Lovisenberg


Veileder

I januar 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Denne er revidert i 2020.

Veileder for utviklingsplaner

Kommunikasjon

Alle helseforetak/sykehusområdene i vår region skal lage egne kommunikasjonsplaner for utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-øst i 2012.

Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst

  

 

Fant du det du lette etter?