Overordnede dokumenter Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​Plandokumenter

​Forprosjektrapporter Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptrapport barn, føde og gynekologi

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendrag


Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no)


Reguleringsprosessen

​Planforslaget for nye Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet og Aker ble i midten av mai 2022 lagt ut til offentlig ettersyn og til høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Høringen gjennomføres i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Les høringsdokumente​​ne: 

Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av statlig reguleringsplan for nytt sykehus på GaustadKunngjøring om offentlig ettersyn og høring av statlig reguleringsplan for nytt sykehus på Aker

​Dette er andre gang reguleringsplanene er på offentlig ettersyn og høring. Det foreligger nå reviderte planforslag på bakgrunn av innspill både for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill på de endringer og justeringer som er tatt inn i planene etter forrige offentlige ettersyn. 

Høringsfrist var 8. juli 2022. 

Videre behan​​​dling 

Når høringsfristen er utløpt vil Helse- og omsorgsdepartementet, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen. Deretter vil planforslaget bli oversendt til Kommunal- og distriktsdeptartementet for videre behandling og endelig vedtak. 

Oppst​​art i 2017

Reguleringsprosessen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet startet med bestilling av oppstartsmøte i 2017. Det er utarbeidet et eget planprogram for hvert av prosjektene; Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Planforslagene legger føringer for videre planlegging av de aktuelle områdene. Målet med planprosessen er å få vedtatt reguleringsplaner for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet. Reguleringsplanene gir rammene for videre prosjektering og byggesøknader som må godkjennes av Plan- og bygningsetaten før bygging av sykehusene starter.

Planprogrammene ble fastsatt i henholdsvis 2018 og 2019 for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det utarbeidet et komplett reguleringsplanforslag med konsekvensutredning for hvert av prosjektene på bakgrunn av konseptutviklingen og skisseprosjektet. Våren 2021 var reguleringsplanforslagene ute på offentlig ettersyn. Det kom inn henholdsvis 87 merknader for Nye Aker sykehus og 207 merknader for Nye Rikshospitalet.

Helse Sør-Øst RHF, i samråd med Riksantikvar og Plan- og bygningsetaten brukte perioden frem til jul 2021 på revidering av planforslag. Hensikten med revisjonen av planforslaget var å f​oreta justeringer i planen som hensyntok flere av merknadene fra høringsperioden.

Revidert planforslag ble oversendt Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten før jul 2021. ​

Regjeringen besluttet 1. april 2022 statlig regulering av tomtene, og det betyr at ansvaret for gjennomføring av reguleringsprosessen ble flyttet fra kommunen til staten. 

Helse- og omsorgsdepartementet ba deretter Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan. Det er dette som er fulgt opp med den andre runden med offentlig ettersyn og høring. ​


Styresaker

Styresaker Helse Sør-Øst RHF

Styresaker Oslo universitetssykehus​​​

Skisseprosjekt​

AkerGaustad

Forprosj​​ekt​

​​

Vedlegg til styresaker

Styremøtet​​ 20. j​​uni 2019:​

Ekstern kvalitetssikring KSK videreutvikling av Aker og GaustadRapport Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadEkstern kvalitetssikring - Vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadVurdering av mulige løsninger for å redusere tomteerverv på AkerKvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved AkerAker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og driftskonsepterDriftskonsept og virksomhetsmodell for kreft i OUSRapport fra prosjektgruppe «Driftskonsept føde og nyfødt»Modell for driftskonsept for traume og akuttmedisin i OUSRapport fra arbeidsgruppe: Driftskonsept traume og akuttmedisin

Styremøtet 31. ​januar 2019:       

​​Videreutvikling Aker steg 1 - Aker og Gaustad​

Videreutvikling Gaustad steg 1 - Aker og Gaustad ​

Hovedprogram del 1 funksjon - AkerHovedprogram del 1 funksjon - GaustadHovedprogram del 2 Teknikk - Aker og GaustadHovedprogram del 3 Utstyr - Aker og GaustadHovedprogram del 4 IKT - Aker og GaustadKonseptfase Aker steg 1Konseptfase Gaustad steg 1Skisseprosjekt AkerSkisseprosjekt GaustadUsikkerhetsanalyse AkerUsikkerhetsanalyse GaustadØkonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barnØkonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barn


​Politisk behandling av N​ye Oslo universitetssykehus​​

Politisk behandling av nye Oslo universitetssykehus


Presentasjon informasjonsmøter offentlig ettersyn

07.06.22: Presentasjon informasjonsmøte Rikshospitalet​.pdf

08.06:22: Presentasjon informasjonsmøte Aker.pdf​​​​
Fant du det du lette etter?