Samhandling

- forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

I Helse Sør-Øst er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom regionen og KS. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene, samt at det, sammen med Oslo kommune, er utviklet en viktig arena for samhandling - samhandlingsarene Aker.

Samarbeidsavtaler

Du kan lese mer om samarbeidet mellom det enkelte helseforetak og kommunene på disse nettsidene, her publiseres både samarbeidsavtalene og andre aktuelle saker og tema knyttet til samarbeid mellom sykehus og kommuner.

Samarbeidsavtale mellom Helse - Sør - Øst RHF og Oslo Kommune 2017.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Samhandling/Utlisting/Samarbeidsavtale mellom Helse - Sør - Øst RHF og Oslo Kommune 2017.pdfSamarbeidsavtale mellom Helse - Sør - Øst RHF og Oslo Kommune 2017.pdfpdf268654
Samhandlingsavtale mellom KS og Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Samhandling/Utlisting/Samhandlingsavtale mellom KS og Helse Sør-Øst RHF.pdfSamhandlingsavtale mellom KS og Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf252758

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Se også mer om samarbeidsavtalene på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

​Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) er en del av den regionale satsingen på samhandling. Ordningen innebærer at et nettverk av fastleger fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

De fleste helseforetakene har en praksiskonsulentordning. I tillegg har noen helseforetak utvidet ordningen til også å omfatte enkelte sykepleiere og fysioterapeuter.

Praksiskonsulentene utgjør en betydelig ressurs og satsingen er strategisk viktig for å møte samhandlingsutfordringene, der nært samarbeid mellom fastleger, kommunale tjenester og sykehus er avgjørende for å lykkes. Samtidig er de en viktig informasjonskanal mellom sykehus og fastleger når det gjelder nye og endrede sykehustilbud.


 

Fant du det du lette etter?