Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

I 2019 og 2020 utredet Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF  framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Arbeidet ble gjort i to faser. I første fase ble virksomhetsinnholdet konkretisert, mens prosjektet i fase to har konkretisert bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet.  Som del av fase to har Cowi og Vista Analyse på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en samfunnsanalyse. Prosjektrapportene og samfunnsanalysen er tilgjengelig under.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i møte 23.september 2021. (Sak 105-2021)
Konseptfasen gjennomføres i to deler. Styret la i sin behandling vekt på at det i del 1 av konseptfasen skal utredes et realistisk null-pluss alternativ som legger til rette for å belyse hovedalternativet på en god måte. Sammenlikningen av alternativene, inklusive null-pluss alternativet, skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling om hvilket alternativ som videreføres til konseptfasens del 2. 

Første møte i styringsgruppa for konseptfasen ble avholdt i desember 2021.​

Sentrale dokumenter

Mandat for analyse av alternativer for tomt 11.02.2022 Styringsdokument godkjent i styringsgruppemøte 16.02.22 Prosjektmandat konseptfase - videreutvikling Sykehuset Innlandet 13.12.21 (PDF) Prosjektrapport fase 2 - konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF 08.12.20 (PDF) Samfunnsanalyse sykehusstruktur Innlandet fra Cowi og Vista Analyse – sammenstilling 04.12.20 (PDF) Prosjektmandat fase 2 – videreutvikling Sykehuset Innlandet 11.02.20 (PDF) Prosjektrapport fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 29.1.2020 (PDF) Prosjektmandat fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 22.05.19 (PDF)Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 08.03.19 (regjeringen.no) Kravspesifikasjon for samfunnsanalyse – sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF

Styringsgruppemøter

Sakslister og referat fra styringsgruppemøtene i Sykehuset Innlandet

Aktuelle styresaker

105-2021 Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet 12.10.2021 (PDF) 058-2021 Videreføring av planer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet (PDF) 044-2021 Videreutvikling Sykehuset Innlandet - oppsummering og vurdering av høringsinnspill (PDF)

044-2021 Vedlegg - oppsummering av høringsuttalelser (PDF)Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, kap. 2: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering. (15.01 (PDF)

Fra styresak 012-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør: Virksomhetsinnhold i nytt målbilde for Sykehuset Innlandet HF.pdf

005-2019 Saksframlegg – Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (31.1.2019)

Høring om ny sykehusstruktur

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 

Tomteanalyse

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. På oppdrag for Helse Sør-Øst har Sweco gjennomført en tomteanalyse. 

Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet.

Tomteanalyse (PDF)

Forsendelsesbrev - innspill til tomteanalyse (PDF)


Høringsinnspill
Se også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .


Aktualitetssaker

Fant du det du lette etter?