Naboer til Nye Aker

Nye Aker skal bli et stort lokalsykehus for store deler av Oslos befolkning innen somatikk. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helsevern og avhengighet for store deler av Oslo.

Hele Nye Aker vil bli på 170.000 kvadratmeter nybygg og 21 700 kvadratmeter ombygging. Detter er et stort sykehusanlegg i nasjonal sammenheng, som skal romme cirka 300 senger innen psykisk helsevern og rus og cirka 500 somatiske senger. I tillegg vil hele utbyggingen på Aker være et byutviklingsprosjekt, der byen nord for Sinsenkrysset blir utvidet med brede gater og byrom, som vil komme hele befolkningen til gode, ikke bare pasienter og ansatte.

Det nye sykehuset vil blant annet få et moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et eget mottak for fødende. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. 

Nabomeldinger

4. mai:  Det ble avholdt informasjonsmøte om gjennomføringen av Nye Aker 04.05.2023. Prosjektorganisasjonen orienterte blant annet om vedtatt reguleringsplan, informasjon om byggeplaner med fokus på 2023 og 2024 og hvilke tiltak som er forutsatt gjennomført for å ivarta naboer. 

Presentasjoner fra nabomøter

Presentasjon fra møte 4. mai 2023 (PDF)Oppsummering fra møte 4. mai 2023 (PDF)

Hva skjer når?

Når skal Nye Aker stå ferdig?

Utbyggingen av Nye Aker gjennomføres fra høsten 2023. Nye Aker sykehus er planlagt å stå ferdig for klinisk drift i tredje kvartal i 2031.

Når starter arbeidet? 

Forberedende fysisk arbeid på byggeplass starter i august 2023 med forberedende arbeider og riving av gamle bygninger for å gjøre plass til nytt sykehus. 

Når er det nye sykehuset klart til bruk? 

Fra oppstart grunnarbeider til klinisk ibruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser derfor at sykehuset er klart for klinisk ibruktakelse i trede kvartal 2031.

Spørsmål og svar

PRAKTISK OM BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

Hvor kan jeg finne mer informasjon om Nye Aker? 

I tillegg til dette området på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider, kan du finne informasjon følgende steder: 


Hvordan vil naboer bli informert om arbeider som pågår eller kommer? 

Prosjektet vil legge til rette for en god informasjonsflyt mot naboer og andre berørte i området, dette er tenkt å gjøres gjennom: 

 • Prosjektside: Nettsiden for prosjektet vil oppdateres jevnlig under prosjektperioden. Her vil man kunne lese om fremdrift, hvilke områder som berøres, planlagte informasjonsmøter og relevante dokumenter. 
 • Direkte naboinformasjon: Det vil sendes ut informasjon til berørte naboer på SMS og e-post i forbindelse med anleggsarbeider i forkant av anleggsoppstart, oppstart av sprengning eller tilsvarende arbeider. 
 • Åpne informasjonsmøter: Hvert halvår vil prosjektet arrangere åpne informasjonsmøter for naboer og andre interessenter. Her vil det være mulig å komme med spørsmål og innspill, og få svar fra prosjektorganisasjonen. Invitasjon til møtene deles på prosjektets hjemmeside og distribueres i tillegg etter beste evne til nære naboer. 
 • Elektronisk nyhetsbrev: Månedlig vil det sendes ut et digitalt nyhetsbrev til påmeldte abonnenter med siste nytt om prosjektet. Påmelding vil kunne gjøres via de åpne informasjonsmøtene og via nettsiden (kommer snart). 

Hvordan blir trafikken i området ivaretatt gjennom anleggsperioden? 

Under anleggsperioden vil det legges vekt på å sikre fremkommelighet til boligområder, storbylegevakten og eksisterende sykehus. I Fagrapport Konsekvenser i anleggsfasen beskrives det hvordan trafikken, inkludert myke trafikanter, er planlagt ivaretatt i perioden. 

Hvordan vil prosjektet ta hensyn til støy i forbindelse med byggearbeidene? 

Riving, sprengning og sputning er hovedkildene til støy fra anleggsarbeidene. Det vil planlegges bruk av utstyr som gir minst mulig støybelastning på omgivelsene. Arbeidene vil overvåkes for å sikre at nivået ikke overskrider grenseverdiene gitt av støyforskriften. Som følge av at sykehuset skal bygges i skrånende terreng vil det være noe mindre omfang av spunting. Det vil hovedsakelig bli behov for spuntvegger på tomtens østre side. Ettersom Aker er et sykehus, er det ikke tillatt med nattarbeid i anleggsperioden. 

I Fagrapport Konsekvenser i anelggsfasen kan du lese mer om arbeider som vil forårsake støy på ulike områder, avbøtende og kompenserende tiltak og eksempelberegninger for ulike støyende aktiviteter i anleggsperioden. 

Hvilke tiltak vil gjøres for å minimere miljømessige konsekvenser underveis i anleggsperioden? 

I Fagrapport Konsekvenser i anleggsfasen belyses en tematisk plan for avbørende og kompenserende tiltak for konsekvenser i anleggsperioden, blant annet om naturmangfold.


HVORDAN PÅVIRKER NYE BYGG NABOLAGET? 

Hvordan vil det se ut når Nye Aker er ferdig? 

Her kan du se illustrasjoner og skissefilm som viser hvordan det kan se ut når det nye sykehuset er ferdig. 

Figuren under viser en oversiktsillustrasjon av hele eksisterende og nye Aker. I prosjektets forprosjektrapport fra 2022 finnes utdypende informasjon om planene for Nye Aker. 

Illustrasjon av Nye Aker viser bygningsmasse, nabolag og grøntarealer

Nye Aker 2031 viser en oversikt over de nye byggene som skal bygges. PHA: Psykisk helsevern og avhengighet (rusbehandling) VDS: Vare- og distribusjonssentral TS: Teknisk sentral

Skisser og film

Film og illustrasjoner Nye Aker 

Overordnet fremdriftsplan

 1. 2023

  Juli/ august 2023:

  Oppstart riving

  Illustrativt ikon av gravemaskin
 2. 2024

  Januar 2024:

  Byggestart bygg D

  Illustrativt ikon av byggekran
 3. 2025

  Tredje kvartal 2025:

  • Byggestart bygg A

  • Arbeider Sinsenveien

  Illustrativt ikon av vernehjelm
 4. 2026

  Tredje kvartal 2026:

  Byggestart bygg E

  Illustrativt ikon av byggekran
 5. 2027

  Fjerde kvartal 2027:

  Bygg A ferdig

  Illustrativt ikon
 6. 2027/ 2028

  Byggestart bygg B og C

  Illustrativt ikon av byggekran
 7. 2029

  Fjerde kvartal 2029:

  Bygg E ferdig

  illustrativt ikon
 8. 2031

  Tredje kvartal 2031:

  • Bygg D ferdig

  • Nye Aker skal ferdigstilles for klinisk ibruktakelse

  Illustrativt ikon av sykehus
Fant du det du lette etter?