Regionale planer og strategier

Overordnet​​​

​Regional utviklingsplan​

​Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2040. Planen er basert på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2040.

Regional utviklingsplan 2040 del 1 (PDF)

Regional utviklingsplan 2040 del 2 (PDF)

​Les mer:​

Temaside - Regional utviklingsplan 2040 - fremtidens pasientbehandling

​​

Delstrategier- og planer

Beredskap og smittevern

Beredskapsplaner

Regional smittevernplan


Eiendomsvirksomhet

Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst står overfor store utfordringer knyttet til vedlikehold og tilpasninger av bygninger til endrede behov i pasientbehandlingen, strukturelle endringer, IKT-løsninger og til samfunnets klima- og miljøutfordringer. Delstrategien for eiendomsvirksomheten skal bidra til vellykket håndtering av disse utfordringene. 

Delstrategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst (PDF)Styresak 080-2018 Delstrategi for eiendomvirksomheten (PDF)


Se også:

Temaside - Store utviklings- og byggeprosjekter

Parkeringsveileder

Finans

Finansstrategien i Helse Sør-Øst fastsetter felles retningslinjer og rammer for finansiering av foretaksgruppens virksomhet, forvaltning av foretaksgruppens finansielle ressurser, og styring og kontroll av finansiell risiko.

Revidert finansstrategi ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst 17. juni 2021.

Finansstrategi for Helse Sør-Øst (PDF) Styresak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (PDF)

Se også:

Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser (PDF)

Forskning og innovasjon

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter Regional utviklingsplan 2035 og skal bidra til helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen. 

Delstrategiene ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019.

Regional delstrategi for forskning i Helse Sør-Øst (PDF)Regional delstrategi for innovasjon i Helse Sør-Øst (PDF)Styresak 004-2019 Delstrategier for forskning og innovasjon (PDF)

Les mer:

Temaside - ForskningTemaside - Innovasjon 

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet skal være del av helseforetakenes helhetlige styringssystem. Beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet skal tas i den ordinære lederlinjen i helseforetakene.

Strategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021.

Mål og strategier for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst - overordnet styrende dokument (PDF)Styresak 046-2021 Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst (PDF)

Les mer:

Regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet (PDF) Temaside - Informasjonssikkerhet og personvern


Miljø

De fire regionale helseforetakene har etablert rammeverk for miljø og bærekraft med felles klima- og miljømål. 

Felles klima og miljømål (PDF)Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten (PDF)Sentrale føringer (PDF)
Interregional indikatorkatalog (PDF)
Sykehusbygg HF har på oppdrag fra de fire regionale helseforetakene utarbeidet Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter.  Standarden skal benyttes både for nybygg og rehabilitering. 

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter (PDF)

Se også

Temaside - MiljøSamfunnsansvar (sykehusinnkjop.no)


Pasientsikkerhet og kvalitet

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til å redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene og til å redusere risiko for pasientskader.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021.

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)Styresak 009-2021 Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (PDF)


Les mer:

Temaside - Kvalitet og pasientsikkerhet


Psykisk helsevern og rusbehandling

Regional fagplan psykisk helsevern og rusbehandling gir retning for utviklingen av tjenestene i helseforetakene og sykehusene i regionen frem mot 2035.

Fagplanen ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021.

Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling (PDF)Styresak 041-2021 Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiert rusbehandling (PDF)

Samarbeid med private

Behandling i Helse Sør-Øst gis hovedsakelig gjennom helseforetakene, men også gjennom avtaler med private. Både private institusjoner og avtalespesialister er viktige samarbeidspartnere. Avtalespesialistene er legespesialister innen ulike fagområder og psykologer og står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. 

Regional plan for avtalespesialistområdet (PDF)

Styresak 050-2018 Regional plan for avtalespesialistområdet (PDF)

Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner (PDF)Styresak 066-2019 Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner (PDF)

Les mer:

Temaside - AvtalespesialisterTemaside - Avtaler med private

Teknologi

Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter regional utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om én innbygger - én journal, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp. Planen beskiver innsatsområder og tiltak 2020-2025.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020.

Regional delstrategi for teknologiområder (PDF)

Les mer:

Temaside - Digitalisering og e-helse

Utdanning og kompetanse

Delstrategien skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 19. august 2021.

Regional delstrategi for utdanning og kompetanse (PDF)

Styresak 084-2021 Reginal delstrategi for utdannong og kompetanseutviklingFant du det du lette etter?